STANOVY

Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Tieto stanovy sú základným dokumentom, ktorý vymedzuje pôsobnosť, charakter, úlohy a ciele organizácie Zväzu zamestnávateľov energetiky v SR – ďalej Zväzu.

Pôsobnosť a charakter Zväzu

§ 1

Zväz je dobrovoľná záujmová organizácia v zmysle príslušného zákona. Je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie ( prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti.

§ 2

Zväz je právnickou osobou v súlade s príslušným predpisom.

§ 3

Zväz má sídlo v Bratislave, Pribinova 40, 811 09.

Poslanie a ciele Zväzu

§ 4

Zväz má za úlohu predovšetkým:

 • hájiť záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej moci a správy a ostatnými orgánmi a organizáciami,
 • koordinovať činnosť a postup pri kolektívnom rokovaní,
 • zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými orgánmi a uzatváraní kolektívnych zmlúv,
 • zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu,
 • informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti,
 • pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov a presadzovať v nich zásadné princípy legislatívy Európskej únie,
 • zastupovať členov Zväzu v relevantných medzinárodných organizáciách a plniť povinnosti vyplývajúce z tohoto členstva,
 • nadväzovať styky a spoluprácu s obdobnými inštitúciami v zahraničí, pomáhať členom Zväzu získavať poznatky zo zahraničia, organizovať vzájomné konzultácie, exkurzie, stáže a iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov,
 • pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.

Vznik a zánik členstva, druhy členstva

§ 5

 1. Členstvo v Zväze sa rozlišuje na riadne, pridružené a čestné.
 2. O charaktere členstva a o prijatí pridružených alebo čestných členov rozhoduje Prezídium Zväzu.
 3. Riadne členstvo vzniká dňom odsúhlasenia Valným zhromaždením.
 4. Pridružené a čestné členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky Prezídiom Zväzu, o čom bude žiadateľ upovedomený bezodkladne.
 5. Riadnym členom sa môže stať len zamestnávateľská právnická osoba, pôsobiaca v oblasti výroby a rozvodu elektrickej energie a súvisiacich činností na území SR, ktorá má spravidla viac ako 100 pracovníkov.
 6. Pridruženým členom sa môže stať ten zamestnávateľ, ktorý nespĺňa podmienky pre riadne členstvo a jeho členstvo bude obojstranne ku prospechu.
 7. Čestnými členmi sa môžu stať fyzické osoby, ktoré majú v oblasti činnosti členov Zväzu významný podiel na ich technickom rozvoji a podnikateľskej aktivite.

§ 6

 1. Zánik členstva vo Zväze nastáva dňom doručenia oznámenia o vystúpení Prezídiu Zväzu.
 2. Prezídium môže členovi Zväzu, ktorý závažne porušil alebo dlhodobo si neplní členské povinnosti, dočasne pozastaviť výkon členských práv, alebo aj navrhnúť VZ ukončenie členstva vylúčením zo Zväzu. Za dôvod pre vylúčenie zo Zväzu sa tiež považuje bezdôvodné nezaplatenie členského príspevku do 3 mesiacov po vzniku, alebo v ďalšom období od začiatku roka.
 3. Členstvo vo Zväze zaniká aj pri zániku člena Zväzu ako právnickej osoby.
 4. Pri rozdelení člena Zväzu na viac právnických osôb, alebo pri zlúčení člena Zväzu s inou právnickou osobou-nečlenom Zväzu sa v Prezídiu Zväzu posúdi ďalšia existencia členstva tohoto člena.
 5. Členstvo zaniká pri zániku Zväzu.

§ 7

 Vysporiadanie členského príspevku sa stanovuje v ročných lehotách. V prípade skončenia členstva zánikom podľa 1., 2. a 3. bodu § 6, neprísluší vrátenie ani alikvótnej časti základného ročného členského príspevku. V prípade zlúčenia alebo rozčlenenia právnickej osoby – člena Zväzu – finančné usporiadanie členského príspevku určí Prezídium.

§ 8

Vo veciach vzniku či zániku členstva vo Zväze je rozhodnutie VZ Zväzu konečné.

Práva a povinnosti členov

§ 9

Členovia Zväzu majú predovšetkým tieto práva:

 1. Právo zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia Zväzu.
 2. Právo voliť a byť volený do orgánov Zväzu, ktoré tieto stanovy určujú.
 3. Právo hlasovať o tom, čo je v kompetencii Zväzu a jeho orgánov.
 4. Právo predkladať orgánom Zväzu návrhy, námietky a podnety k činnosti Zväzu.
 5. Právo predkladať návrhy kandidátov na zástupcov Zväzu v riadiacich a odborných orgánoch medzinárodných organizácií.
 6. Právo žiadať o ochranu a podporu svojich záujmov Zväzom v rozsahu vymedzenom poslaním Zväzu a jeho kompetenciami.
 7. Právo žiadať podporu od Zväzu pri sporoch s orgánmi štátnej moci a správy, či inými orgánmi, v ekonomickej, právnej a sociálnej oblasti.
 8. Právo využívať všetkých informácií, pokiaľ nie sú predmetom akéhokoľvek tajomstva, alebo nenesú znaky nekalej konkurencie, vrátane individuálnej pomoci formou konzultácií, poradenstva a ďalších služieb. Činnosť člena Zväzu má byť na prospech oboch strán.
 9. Právo využívať, na základe stanovených pravidiel, všetky zariadenia a prostriedky, ktoré má Zväz k dispozícii a všetkých výhod, ktoré Zväz poskytuje.

§ 10

 

Pridružení a čestní členovia Zväzu nemajú práva uvedené v §9, odstavec 2. a 3.

§ 11

Základnými povinnosťami členov Zväzu sú:

 1. dodržiavať Stanovy Zväzu a Zväzom schválené ďalšie dokumenty,
 2. riadne platiť základný členský príspevok.
 3. bez zbytočného omeškania dohodnutým spôsobom odovzdávať informácie získané pri zastupovaní Zväzu v riadiacich alebo odborných orgánoch medzinárodných organizácií,
 4. v dohodnutom rozsahu poskytovať informácie vyžadované medzinárodnými organizáciami.

Orgány Zväzu

§ 12

Zväz má tieto orgány:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Prezídium,
 3. Dozorná rada,
 4. Generálny sekretár a sekretariát,
 5. Komisie a sekcie.

Valné zhromaždenie

§ 13

Vrcholným orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná jedenkrát ročne. Prezídiom môže byť zvolané aj mimoriadne, a to:

 • z jeho iniciatívy,
 • alebo na písomnú žiadosť aspoň polovice riadnych členov Zväzu,
 • alebo na písomnú žiadosť Dozornej rady Zväzu.

Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané Prezídiom do dvoch mesiacov po splnení niektorej z troch podmienok.

Členovi Zväzu musí byť zaslaná pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia najmenej 15 dní pred jej zahájením.

Žiadosť len jedného člena Zväzu o zvolanie VZ rieši Prezídium.

Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať a uznášať sa, ak je v stanovenej dobe jeho zasadania prítomná na rokovaní nadpolovičná väčšina riadnych členov Zväzu. Ak táto podmienka nie je splnená, rokovanie sa odloží o jednu hodinu. Potom je Valné zhromaždenie oprávnené rokovať a uznášať sa aj pri nižšej ako je polovičná účasť riadnych členov Zväzu ( najmenej troch). Pri hlasovaní Valného zhromaždenia má každý riadny člen jeden hlas. Uznesenie Valného zhromaždenia je schválené, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, okrem rozhodnutí o:

a. zmene stanov Zväzu,
b. voľbe a odvolaní členov Prezídia ( prezident, 1. viceprezident, traja viceprezidenti), predsedu a členov Dozornej rady,
c. zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,
d. určení dĺžky funkčného obdobia orgánov Zväzu,

pri ktorých sa vyžaduje súhlas hlasov troch štvrtín všetkých riadnych členov Zväzu.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia schvaľujú riadni členovia na prvom zasadnutí. Zmeny si schváli podľa potreby plénum Valného zhromaždenia, taktiež po zahájení si plénum zvolí pracovné Prezídium, komisie a zapisovateľa.

Valné zhromaždenie má tieto výlučné právomoci:

 1. schvaľovať a meniť znenie stanov Zväzu,
 2. stanoviť program činnosti Zväzu,
 3. voliť a odvolávať členov Prezídia, predsedu a členov Dozornej rady,
 4. prejednávať a schvaľovať správy Dozornej rady o činnosti a zväzovom hospodárení,
 5. rozhodovať o odvolaniach vo veciach členstva v Zväze,
 6. uznášať sa o zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,
 7. určovať dĺžku funkčného obdobia orgánov Zväzu.

Zúčastniť sa a hlasovať na Valnom zhromaždení je možné aj elektronicky s použitím primeraných komunikačných prostriedkov. Na tento účel sa za primerané komunikačné prostriedky považuje videokonferencia a telekonferencia. Členovia Zväzu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Valného zhromaždenia (per rollam) o všetkých otázkach, ktoré inak patria do pôsobnosti Valného zhromaždenia, a to písomným hlasovaním o predloženom návrhu uznesenia. V prípade hlasovania per rollam sa primerane použijú ustanovenia vyššie o hlasovaní na Valnom zhromaždení, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných.

Prezídium

§ 14

Prezídium je výkonným orgánom Zväzu. Riadi Zväz v dobe medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Je štatutárnym zástupcom Zväzu. Prezídium tvorí prezident, prvý viceprezident a traja viceprezidenti. Právne úkony Zväzu, pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti 1. viceprezident alebo viceprezident Zväzu.

Jeho rokovania sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.

Valné zhromaždenie volí Prezídium a jeho prezidenta na funkčné obdobie na dva roky. Prezídium vykonáva svoju funkciu do doby zvolenia nového Prezídia.

Prezídium plní úlohy uložené uznesením Valného zhromaždenia, alebo delegované Valným zhromaždením. Prezídium sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do právomoci Prezídia patrí hlavne:

a. zvolávať riadne aj mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia v súlade s § 13,
b. rozpracovávať závery Valného zhromaždenia a organizovať ich realizáciu,
c. schvaľovať členstvo pridružených členov, pozastavovať výkon členských práv a navrhovať VZ ukončenie členstva vo Zväze,
d. vytvárať komisie a sekcie Zväzu profesného zamerania, schvaľovať ich vedúcich a členov,
e. menovať podľa potreby rozhodcovské komisie,
f. vydávať podľa potreby riadiace akty vyplývajúce zo Stanov,
g. nominovať zástupcov Zväzu do riadiacich a odborných orgánov medzinárodných organizácií. 

Dozorná rada

§ 15 

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné zhromaždenie. Pri svojej činnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Najmenej jeden raz ročne vykonáva revíziu hospodárenia Zväzu. Jej kontrolná činnosť sa neobmedzuje len na hospodárenie, ale tiež na kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení, či na Prezídiu. Valné zhromaždenie ju poveruje k výkonu kontrolnej činnosti aj vo veciach porušovania záujmov jedného člena druhým. Pri svojej činnosti je oprávnená požadovať vysvetlenia a podklady aj od Prezídia a ostatných orgánov Zväzu. Predseda Dozornej rady sa podľa potreby zúčastňuje rokovania Prezídia s hlasom poradným. Členstvo fyzickej osoby v Dozornej rade vylučuje zároveň členstvo v Prezídiu Zväzu. Predkladá závery svojej činnosti – podľa povahy veci – príslušným orgánom Zväzu.

Sekretariát a generálny sekretár

§ 16

Administratívnu činnosť Zväzu zabezpečuje sekretariát. Na jeho čele stojí generálny sekretár, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu, v delegovaných prípadoch prezidentovi Prezídia Zväzu. Generálny sekretár je kooptovaným členom Prezídia s delegovanými právomocami vo vyhradených činnostiach, ktoré určuje Valné zhromaždenie. Má v Prezídiu hlas poradný. Generálny sekretár je obyčajne pracovníkom v pracovnom pomere k Zväzu, prípadne aj s ďalšími pracovníkmi sekretariátu.

Komisie a sekcie

§ 17

Prezídium Zväzu vytvára pre potreby Zväzu komisie a sekcie podľa odborných aj iných hľadísk. Ich úlohou je realizovať ciele a záujmy Zväzu a jeho jednotlivých členov. Komisie a sekcie majú svojich vedúcich, ktorých schvaľuje Prezídium. Vedúci komisií a sekcií môžu sa zúčastňovať rokovania Prezídia s hlasom poradným.

Komisie a sekcie môžu len cestou Prezídia alebo Valného zhromaždenia uplatňovať realizáciu výsledkov svojej činnosti, ktorá je svojou povahou v súlade so Stanovami Zväzu.

K riešeniu jednotlivých sporov medzi členmi Zväzu menuje Prezídium rozhodcovské komisie. Máva spravidla nepárny počet členov ( 3 alebo 5). Predsedu si zvolí zo svojho stredu. Závery rozhodcovskej komisie schvaľuje Valné zhromaždenie. Rozhodcovská komisia má v sporných prípadoch delegovanú právomoc vyžadovať podklady k posudzovaniu sporu od členov. Títo sú povinní v potrebnom rozsahu objasniť svoje stanovisko, resp. predložiť písomné doklady v spornej veci.

Hospodárenie

§ 18 

Hospodárenie Zväzu sa riadi:

 • všeobecne platnými právnymi normami,
 • uzneseniami Valného zhromaždenia,
 • Smernicami Zväzu.

Členský príspevok

§ 19 

Každá forma členstva, okrem čestného, je spojená s platením členského príspevku. Výška príspevku sa riadi podľa počtu zamestnancov člena Zväzu riadneho či pridruženého. Členovia vkladajú ročný členský príspevok podľa rozhodnutia VZ na nasledujúci kalendárny rok.

Valné zhromaždenie môže určiť platenie členského príspevku aj pre kratšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Členský príspevok skladá člen Zväzu na príslušný bankový účet Zväzu do 15 dňa po uplynutí platobného obdobia.

Pri vzniku členstva v priebehu roka člen uhradí členský príspevok podľa pravidiel prijatých na Valnom zhromaždení.

Záverečné ustanovenia

§ 20

 1. Člen, ktorý je právnickou osobou, je zastupovaný svojim štatutárnym zástupcom alebo poverenou osobou, vždy len jednou osobou, vo Valnom zhromaždení.
 2. Poradný zbor člena nemá nijaké hlasovacie práva a zúčastňuje sa len konzultatívnych rokovaní v príprave Valného zhromaždenia alebo rozpracovaní jeho záverov. Tieto konzultácie sú vecou dohody členov.
 3. Tieto Stanovy môžu byť menené či doplňované len rozhodnutím Valného zhromaždenia.
 4. Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska spolupracuje so slovenskými a zahraničnými zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, ale aj samostatne so zamestnávateľmi združenými v zamestnávateľských zväzoch alebo združeniach.

Tieto Stanovy boli prijaté na rokovaní Valného zhromaždenia konaného v Piešťanoch dňa 7. 2.1991.

Stanovy boli zmenené a doplnené na VZ ZZES dňa 28.5.1997, VZ ZZES dňa 28.5.1998, VZ ZZES dňa 28.10.1998, VZ ZZES dňa 16.5.2002, na mimoriadnom VZ dňa 24.11.2005, na VZ ZZES dňa 10.7.2007, na VZ ZZES dňa 30.9.2009, na VZ ZZES dňa 18.6.2021 a na VZ ZZES dňa 10.4.2024.

Spracoval: Ing. Vladimír Tonka, generálny sekretár