POSLANIE A CIELE

ZVÄZU

Hájiť záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej moci a správy a ostatnými orgánmi a organizáciami
Koordinovať činnosť a postup pri kolektívnom rokovaní
Zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými orgánmi a uzatváraní kolektívnych zmlúv
Zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu
Informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti
Pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov a presadzovať v nich zásadné princípy legislatívy Európskej únie
Zastupovať členov Zväzu v relevantných medzinárodných organizáciách a plniť povinnosti vyplývajúce z tohoto členstva
Nadväzovať styky a spoluprácu s obdobnými inštitúciami v zahraničí, pomáhať členom Zväzu získavať poznatky zo zahraničia, organizovať vzájomné konzultácie, exkurzie, stáže a iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov
Iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov
Pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb