ORGÁNY

ZVÄZU

 • Valné zhromaždenie
 • Prezídium
 • Dozorná rada
 • Generálny sekretár a sekretariát
 • Komisie a sekcie

Vrcholným orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná jedenkrát ročne. Prezídiom môže byť zvolané aj mimoriadne, a to:

 • z jeho iniciatívy,
 • alebo na písomnú žiadosť aspoň polovice riadnych členov Zväzu,
 • alebo na písomnú žiadosť Dozornej rady Zväzu.

Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané Prezídiom do dvoch mesiacov po splnení niektorej z troch podmienok.

Členovi Zväzu musí byť zaslaná pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia najmenej 15 dní pred jej zahájením.

Žiadosť len jedného člena Zväzu o zvolanie VZ rieši Prezídium.

Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať a uznášať sa, ak je v stanovenej dobe jeho zasadania prítomná na rokovaní nadpolovičná väčšina riadnych členov Zväzu. Ak táto podmienka nie je splnená, rokovanie sa odloží o jednu hodinu. Potom je Valné zhromaždenie oprávnené rokovať a uznášať sa aj pri nižšej ako je polovičná účasť
riadnych členov Zväzu ( najmenej troch). Pri hlasovaní Valného zhromaždenia má každý riadny člen jeden hlas. Uznesenie Valného zhromaždenia je schválené, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, okrem rozhodnutí o:

 • a. zmene stanov Zväzu,
 • b. voľbe a odvolaní členov Prezídia ( prezident, 1. viceprezident, traja viceprezidenti), predsedu a členov Dozornej rady,
 • c. zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,
 • d. určení dĺžky funkčného obdobia orgánov Zväzu,

pri ktorých sa vyžaduje súhlas hlasov troch štvrtín všetkých riadnych členov Zväzu.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia schvaľujú riadni členovia na prvom zasadnutí. Zmeny si schváli podľa potreby plénum Valného zhromaždenia, taktiež po zahájení si plénum zvolí pracovné Prezídium, komisie a zapisovateľa.

Valné zhromaždenie má tieto výlučné právomoci:

 1. schvaľovať a meniť znenie stanov Zväzu,
 2. stanoviť program činnosti Zväzu,
 3. voliť a odvolávať členov Prezídia, predsedu a členov Dozornej rady,
 4. prejednávať a schvaľovať správy Dozornej rady o činnosti a zväzovom hospodárení,
 5. rozhodovať o odvolaniach vo veciach členstva v Zväze,
 6. uznášať sa o zrušení Zväzu a z toho vyplývajúcom majetkovom vysporiadaní,
 7. určovať dĺžku funkčného obdobia orgánov Zväzu.

Prezídium je výkonným orgánom Zväzu. Riadi Zväz v dobe medzi zasadaniami Valného zhromaždenia. Je štatutárnym zástupcom Zväzu. Prezídium tvorí prezident, prvý viceprezident a traja viceprezidenti. Právne úkony Zväzu, pre ktoré je žiadúca písomná forma, podpisuje prezident, v jeho neprítomnosti 1. viceprezident alebo viceprezident Zväzu.

Jeho rokovania sa zúčastňuje aj generálny sekretár s delegovanými právomocami.

Valné zhromaždenie volí Prezídium a jeho prezidenta na funkčné obdobie na dva roky. Prezídium vykonáva svoju funkciu do doby zvolenia nového Prezídia.

Prezídium plní úlohy uložené uznesením Valného zhromaždenia, alebo delegované Valným zhromaždením. Prezídium sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Do právomoci Prezídia patrí hlavne:

 • a. zvolávať riadne aj mimoriadne rokovanie Valného zhromaždenia v súlade s § 13,
 • b. rozpracovávať závery Valného zhromaždenia a organizovať ich realizáciu,
 • c. schvaľovať členstvo pridružených členov, pozastavovať výkon členských práv a navrhovať VZ ukončenie členstva vo Zväze,
 • d. vytvárať komisie a sekcie Zväzu profesného zamerania, schvaľovať ich vedúcich a členov,
 • e. menovať podľa potreby rozhodcovské komisie,
 • f. vydávať podľa potreby riadiace akty vyplývajúce zo Stanov,
 • g. nominovať zástupcov Zväzu do riadiacich a odborných orgánov medzinárodných organizácií.
Členovia prezídia:

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

prezident

Ing. Martin Magáth

viceprezident

Ing. Branislav Strýček

1. viceprezident

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

viceprezident

Ing. Radoslav Haluška

viceprezident

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zväzu. Tvorí ju trojčlenná skupina zástupcov riadnych členov Zväzu, ktorej predsedu a členov volí Valné zhromaždenie. Pri svojej činnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Najmenej jeden raz ročne vykonáva revíziu hospodárenia Zväzu. Jej kontrolná činnosť sa neobmedzuje len na hospodárenie, ale tiež na kontrolu plnenia záverov prijatých na Valnom zhromaždení, či na Prezídiu. Valné zhromaždenie ju poveruje k výkonu kontrolnej činnosti aj vo veciach porušovania záujmov jedného člena druhým. Pri svojej činnosti je oprávnená požadovať vysvetlenia a podklady aj od Prezídia a ostatných orgánov Zväzu. Predseda Dozornej rady sa podľa potreby zúčastňuje rokovania Prezídia s hlasom poradným. Členstvo fyzickej osoby v Dozornej rade vylučuje zároveň členstvo v Prezídiu Zväzu. Predkladá závery svojej činnosti – podľa povahy veci – príslušným orgánom Zväzu.

Členovia dozornej rady:

Ing. Pavol Ponca

predseda

Ing. Miroslav Kadlec

člen

Ing. Anton Letko, MBA

člen

Administratívnu činnosť Zväzu zabezpečuje sekretariát. Na jeho čele stojí generálny sekretár, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu, v delegovaných prípadoch prezidentovi Prezídia Zväzu. Generálny sekretár je kooptovaným členom Prezídia s delegovanými právomocami vo vyhradených činnostiach, ktoré určuje Valné zhromaždenie. Má v Prezídiu hlas poradný. Generálny sekretár je obyčajne pracovníkom v pracovnom pomere k Zväzu, prípadne aj s ďalšími pracovníkmi sekretariátu.

Generálny sekretár:

Ing. Vladimír Tonka

Adresa a kontakt:
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Mlynské Nivy 47 821 09 Bratislava
e-mail: tonka.vladimir@gmail.com

Prezídium Zväzu vytvára pre potreby Zväzu komisie a sekcie podľa odborných aj iných hľadísk. Ich úlohou je realizovať ciele a záujmy Zväzu a jeho jednotlivých členov. Komisie a sekcie majú svojich vedúcich, ktorých schvaľuje Prezídium. Vedúci komisií a sekcií môžu sa zúčastňovať rokovania Prezídia s hlasom poradným.
Komisie a sekcie môžu len cestou Prezídia alebo Valného zhromaždenia uplatňovať realizáciu výsledkov svojej činnosti, ktorá je svojou povahou v súlade so Stanovami Zväzu.
K riešeniu jednotlivých sporov medzi členmi Zväzu menuje Prezídium rozhodcovské komisie. Máva spravidla nepárny počet členov ( 3 alebo 5). Predsedu si zvolí zo svojho stredu. Závery rozhodcovskej komisie schvaľuje Valné zhromaždenie. Rozhodcovská komisia má v sporných prípadoch delegovanú právomoc vyžadovať podklady k posudzovaniu sporu od členov. Títo sú povinní v potrebnom rozsahu objasniť svoje stanovisko, resp. predložiť písomné doklady v spornej veci.

Eurelectric:

RADA RIADITEĽOV:

Zástupca ZZES v Rade riaditeľov:

MSc. Pierre Poncik

riaditeľ úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu

Adresa a kontakt:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava

Vyjednávanie o Kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa (KZVS)

KZVS medzi ZZES a Energeticko-Chemickým odborovým zväzom (ECHOZ)

Ing. Katarína Baďurová

poverená vedením vyjednávania

riaditeľka sekcie Ľudské zdroje
Stredoslovenská energetika, a.s.

Ing. Zuzana Božiková

členka

predsedníčka predstavenstva a finančná riaditeľka
ELV PRODUKT a.s.

JUDr. Eva Murínová

členka

výkonná riaditeľka sekcie ľudských zdrojov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s

Ing. Vladimír Tonka

člen

generálny sekretár
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Mgr. Silvia Truchanová

členka

riaditeľka divízie pre ľudské zdroje
Západoslovenská energetika, a.s.

Vyjednávanie o Kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa (KZVS)

KZVS medzi ZZES a Združením odborárov energetiky Slovenska (ZOES)

Mgr. Štefan Kotásek

poverený vedením vyjednávania

manažér úseku ľudských zdrojov a podpory riadenia,
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Ing. Jana Kovačičová

členka

manažérka plánovania, odmeňovania a administratívy ĽZ,
Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Vladimír Tonka

člen

generálny sekretár,
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Ing. Ingrid Krajčovičová

členka

riaditeľka divízie pre ekonomiku,
VUJE a.s.