ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

ZZES

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské Nivy 47
821 09  Bratislava
http://www.seas.sk

riadny člen ZZES

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Tomášikova 22
821 02  Bratislava
http://www.javys.sk

riadny člen ZZES

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Tomášikova 22
821 02  Bratislava
http://www.jess.sk

riadny člen ZZES

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava

Čulenova 6
816 47  Bratislava 1
http://www.zse.sk

riadny člen ZZES

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31
042 91  Košice
http://www.vse.sk

riadny člen ZZES

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

Mlynská 31
042 91  Košice
http://www.vsds.sk

riadny člen ZZES

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

Pri Rajčanke 4B
010 47  Žilina
http://www.sse.sk

riadny člen ZZES

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/A
824 84  Bratislava 26
http://www.sepsas.sk

riadny člen ZZES

Slovenské energetické strojárne, a.s.

Továrenská 210
935 28  Tlmače
http://www.ses.sk

riadny čen ZZES

Národný jadrový fond

Mierová 19
827 15 Bratislava
http://www.njf.sk

riadny člen ZZES

V - Energie, s.r.o.

Hroncova 3
040 01  Košice
http://www.v-energie.sk

riadny člen ZZES

ELV PRODUKT, a.s., Senec

Nitrianska 3
903 12  Senec
http://www.elv.sk

riadny člen ZZES

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplárenská 3
042 92  Košice
http://www.teko.sk

riadny člen ZZES

Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11
010 00  Žilina
http://www.teplarenzilina.sk

riadny člen ZZES

Zvolenská teplárenská, a.s.

Lučenecká cesta 25
916 50 Zvolen
http://www.zvolenskateplarenska.sk

riadny člen ZZES

Martinská teplárenská, a.s.

Robotnícka 17
036 80  Martin
http://www.mtas.sk

riadny člen ZZES

Schrack Technik, s.r.o.

Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
http://www.schrack.sk

riadny člen ZZES

VUJE, a.s.

Okružná 5
918 64  Trnava
http://www.vuje.sk

riadny člen ZZES

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27
827 99  Bratislava 2
http://www.sea.gov.sk

riadny člen ZZES

Duálna akadémia, z.z.p.o.

J. Jonáša 5
843 06  Bratislava 49
http://dualnaakademia.sk/

riadny člen ZZES

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50
012 08  Žilina
http://www.soseza.sk

riadny člen ZZES

Stredná odborná škola elektrotechnická

Sibírska 1
917 00  Trnava
http://sose-trnava.edupage.org/

riadny člen ZZES

Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Janka Kráľa 25
079 01  Veľké Kapušany
http://sosvkjkrala.edupage.org/

riadny člen ZZES

Energoprojekt Slovakia, a.s.

Cintorínska 5
949 01  Nitra
http://www.egps.sk

riadny člen ZZES

ENCON, a.s.

Hviezdoslavova 12
917 01  Trnava

riadny člen ZZES