Zákony umožňujúce opakovane predlžovať (vždy najviac o 40 dní) vyhlásený núdzový stav sú vyhlásené v Zbierke zákonov

28. decembra 2020 sa (od 14:00 hod.) uskutočnila 20. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej predmetom boli vládne návrhy dvoch zákonov:
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ČPT 357)
Návrh ústavného zákona ČPT 357 bol schválený (prítomní: 94 za: 91, proti: 1, zdržali sa: 1, nehlasovali: 1, neprítomní: 56).
Ústavný zákon z 28. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňa 29. decembra zverejnený v Zbierke zákonov číslo 414/2020.

Cieľom zákona 414/2020 Z.z. je:

  1. umožniť vláde Slovenskej republiky z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, vždy najviac o 40 dní,
  2. zaviesť nutnosť schválenia predĺženia núdzového stavu Národnou radou Slovenskej republiky v lehote najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu s cieľom vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike,
  3. zaviesť túto poistku aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu,
  4. ustanoviť obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,
  5. ustanoviť obmedzenia a povinnosti osobitne pre prípad vyhlásenia núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, v dôsledku čoho je rozsah obmedzení a povinností, ktoré možno uložiť v prípade „pandemického núdzového stavu“ užší,
  6. upraviť obmedzenia nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu tak, aby vo väčšej miere zodpovedali potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva a tým spomalili šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia, pri zachovaní ústavnej požiadavky proporcionality prostriedkov a cieľov,
  7. ustanoviť povinnosť bezodkladne vyhlásiť rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu, o predĺžení núdzového stavu, o zrušená predĺženia núdzového stavu a o skončení núdzového stavu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie,
  8. ustanoviť prechodné ustanovenie, na základe ktorého bude možné navrhovanú právnu úpravu aplikovať aj na prebiehajúci núdzový stav vrátane navrhovaných ústavných poistiek.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (ČPT 359)
Návrh zákona ČPT 359 bol schválený (prítomní: 94, za: 93, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0, neprítomní: 56).

Cieľom zákona 415/2020 Z. z. (v Zbierke zákonov vyhlásený 29. decembra 2020) je v reakcii na ústavný zákon 414/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom Slovenskej republiky

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *