Legislatívny proces vybraných návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky

Program 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 24.11.2020

Informácia o výsledku denného rokovania NR SR

 

Parlamentná tlač 199 (bod 9 schôdze, zatiaľ prerokovaný len v I. čítaní)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 199) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní je o.i. navrhnuté:

  • v čl. IV, bod 10 je navrhované vypustiť oslobodenie príspevku na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na základe Zákonníka práce od zdanenia. Obdobne sa navrhuje vypustiť oslobodenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa.
  • v čl. IV, bod 12 je navrhované zrušiť (v § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o), ktoré majú väzbu na vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona 461/2003 o sociálnom poistení a na vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 zákona 580/2004 o zdravotnom poistení, vypustením § 5 ods. 7  písmená n) a o) sa teda zruší aj zníženie vymeriavacieho základu pre platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie) oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa osobitného predpisu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31. decembra 2020.

Výsledok hlasovania NR SR: bod 9 zatiaľ nebol prerokovaný (prerokovaný mal byť vo štvrtok 26. novembra 2020)

Parlamentná tlač 325 (NR SR schválila dňa 26.11.2020 návrh zákona do druhého čítania)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Parlamentná tlač 326 (NR SR schválila dňa 26.11.2020 návrh zákona do druhého čítania)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Parlamentná tlač 327 (NR SR schválila dňa 26.11.2020 návrh zákona do druhého čítania)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.

Parlamentná tlač 269

Schválené znenie zákona TU. Zákon nadobudne účinnosť 30. decembra 2020 okrem bodov 1 3 a 6 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Novelizačným bodom 7 schváleného zákona sa do zákona vkladá § 293fm, ktorý znie: „Ustanovenie § 293eia sa od 1. januára 2021 nepoužije.“.

§ 293eia znie:: 

(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi v roku 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2021 trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov130) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa, ak suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca,131) pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov a v príslušnom kalendárnom roku plynie zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov vyplatené v termíne podľa osobitných predpisov,129) suma tohto peňažného plnenia je najmenej vo výške 500 eur a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom zamestnancovi plynie peňažné plnenie.
(3) Uplatnením odsekov 1 a 2 sa na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nepoužije príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu.

§ 293eia duplicitne potvrdzoval zníženie vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie, aj po zrušení tohto ustanovenia by bol vymeriavací základ znížený podľa § 138 ods.1 zákona 461/2003 vo väzbe na § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona 595/2003 (§ 5 ods. 7 písm. n) a o) sú navrhnuté na vypustenie v ČPT 199, podrobnejší popis je vo Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky

rok 2020

rok 2021

 

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *