MEMBERS

CLUB

  • Higher level collective agreements
  • Current wording of selected laws
  • News
KZVS medzi ZZES a ZOES v základnom znení (od 1.1.2019 do 31.12.2020) Stiahnúť PDF
KZVS medzi ZZES a ECHOZ v základnom znení (od 1.1.2020 do 31.12.2022) Stiahnúť PDF
Zákonník práce Stiahnúť PDF
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Stiahnúť PDF
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Stiahnúť PDF
Zákon o kolektívnom vyjednávaní Stiahnúť PDF
Zákon o dani z príjmov Stiahnúť PDF
Zákon o sociálnom fonde Stiahnúť PDF
Zákon o sociálnom poistení Stiahnúť PDF
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN Stiahnúť PDF
Zákon o zdravotnom poistení Stiahnúť PDF
Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení Stiahnúť PDF
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení Stiahnúť PDF
Zákon o službách zamestnanosti Stiahnúť PDF
Zákon o minimálnej mzde Stiahnúť PDF
Obchodný zákonník Stiahnúť PDF
Občiansky zákonník Stiahnúť PDF
Prehľad aktuálne platných KZVS v SR Stiahnúť XLSX

The validity of KZVS for the years 2019-2020 will expire by

00
DAYS
00
HOURS
00
MINS
00
SEC