ZVäZ ZAMESTNÁVATEĽOV ENERGETIKY SLOVENSKA
PôSOBNOSŤ ČLENSTVO CIELE ZZES ORGÁNY STANOVY ČLENOVIA
 

POSLANIE A CIELE ZVÄZU

goldbox.gif (37 bytes)
  • hájiť záujmy svojich členov pred orgánmi štátnej moci a správy a ostatnými orgánmi a organizáciami,
  • koordinovať činnosť a postup pri kolektívnom rokovaní,
  • zastupovať svojich členov pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými orgánmi a uzatváraní kolektívnych zmlúv,
  • zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu,
  • informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti,
  • pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, napomáhať k zjednoteniu formulácií a cieľov a presadzovať v nich zásadné princípy legislatívy Európskej únie,
  • zastupovať členov Zväzu v relevantných medzinárodných organizáciách a plniť povinnosti vyplývajúce z tohoto členstva,
  • nadväzovať styky a spoluprácu s obdobnými inštitúciami v za-hraničí, pomáhať členom Zväzu získavať poznatky zo zahraničia, organizovať vzájomné konzultácie, exkurzie, stáže a iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov,
  • iné formy pomoci pre zveľaďovanie činnosti členských subjektov,
  • pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.
KONTAKT