UNION OF EMPLOYERS OF POWER INDUSTRY IN SLOVAKIA
MEMBERSHIP ARTICLES BODIES ZZES ACTIVITY OBJECTIVES MEMBERS
 

MEMBER ORGANISATIONS

goldbox.gif (37 bytes)
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádio-
aktívnymi odpadmi
Mierová 19
827 15  Bratislava

regular member of ZZES
CONTACT